Dane przestrzenne

Portal udostępnia szeroki zakres informacji przestrzennych i opisowych, przeznaczonych dla mieszkańców miasta, turystów oraz przedsiębiorców. Na interaktywnych mapach znajdziesz między innymi lokalizację aptek, szkół i urzędów. Możesz również wyświetlić granice działek, budynków czy też znaleźć obiekty turystyczne.

Profile

W geoportalu znajduje się ok. 26 Profili zawierających odpowiednio dobrany zestaw warstw tematycznych. Użytkownik może skorzystać z następujących profili:

1. PODSTAWOWY PLAN SZCZECINA
Zawiera informacje przestrzenne dla mieszkańca miasta Szczecina:
- Adresy i ulice
- Ewidencję Gruntów i Budynków (Obręby, Działki, Budynki)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice)
- Topografie (Wody, Zieleń, Użytkowanie terenu na podstawie EGiB)
- Mapy podkładowe (Ortofotomapa 2008r., Ortofotomapa 2012, Mapa topograficzna – GUGiK WMS)

 

2. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Profil zawiera informacje dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego:
- Adresy i ulice
- Ewidencję Gruntów i Budynków (Obręby, Działki, Budynki)
- Plany miejscowe (obowiązujące, uchwalone nieobowiązujące, wszczęte, tereny elementarne)
- Studium (kierunki  - raster, uwarunkowania - raster)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Mapy podkładowe (Ortofotomapa  2012)

3. KOMUNIKACJA
Profil Komunikacja zawiera informacje dotyczące linii i  autobusowych, tramwajowych oraz kolejowych:
- Adresy i ulice
- Autobusy i tramwaje (przystanki, linie autobusowe dzienne i nocne)
- Koleje (stacje , linie kolejowe)
- Budynki ewidencyjne
- Mosty, kładki, wiadukty
- Strefa płatnego parkowania (podstrefa A, podstrefa B, zakres strefy)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2012) 

 4. URZĘDY
Profil ten zawiera informacje dotyczące położenia urzędów pocztowych, rejonizacji i siedzib urzędów skarbowych oraz lokalizacji sądów rejonowych:
- Adresy i ulice
- Urzedy (Urzędy pocztowe, siedziby urzędów skarbowych, urzędy skarbowe - obszar, sądy rejonowe)
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB
- Ortofotomapa 2012 - ISOK 

 

  5. STRAŻ MIEJSKA W SZCZECINIE
Profil ten zawiera informacje dotyczące siedzib i rejonizacji Straży Miejskiej w Szczecinie oraz strażników miejskich:
- Adresy i ulice
- Straż Miejska  - ( siedziby, rejony, strażnicy)
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012) 
 

 6. SŁUŻBY i STRAŻE
Profil ten zawiera informacje dotyczące siedzib i rejonizacji służb:
- Adresy i ulice
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Straż pożarna (komenda, siedziby, rejony)
- Policja (komisariaty, siedziby, rejony)
- Straż Miejska (siedziby, rejony)
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)

 

 

  7. OŚWIATA PO REFORMIE (obowiązuje od 1.09.2017r.)
Profil ten zawiera dane placówek oświatowych po reformie oświaty:
Placówki oświaty (przedszkola publiczne, szkoły podstawowe, zespoły szkół ogólnokształcacych, licea  ogólnokształcące, zespoły szkół zawodowych, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, placówki specjalne szkolno-wychowawcze, placówki specjalne, szkoły i placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, internaty i bursy szkolne)
- Budynki ewidencyjne - EGiB
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Adresy i ulice
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012) 

 

8. OŚWIATA PRZED REFORMĄ (obowiązuje do 31.08.2017r.)
Profil ten zawiera dane placówek oświatowych przed reformą oświaty:
Placówki oświaty (przedszkola publiczne, szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół ogólnokształcacych, licea  ogólnokształcące, zespoły szkół zawodowych, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, placówki specjalne szkolno-wychowawcze, placówki specjalne, szkoły i placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, internaty i bursy szkolne)
- Budynki ewidencyjne - EGiB
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Adresy i ulice
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)

    
9. KULTURA

Profil ten zawiera informacje dotyczące lokalizacji ośrodków kultury:
- Adresy i ulice
- Kultura (Antykwariaty, Biblioteki, Galerie, Kina, Kluby i Domy Kultury, Muzea, Teatry)
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012) 


10. TURYSTYKA

Profil ten zawiera informacje dotyczące atrakcji turystycznych na terenie miasta:
- Adresy i ulice
- Turystyka (Hotele, Restauracje, Puby, Kantory)
- Sport (Boiska Orliki)
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012) 


11. ZABYTKI

Profil ten zawiera informacje dotyczące zabytków:
- Adresy i ulice
- Ewidencja zabytków
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012) 


12. ADMINISTRACJA KOŚCIELNA

Profil ten zawiera informacje dotyczące administracji kościelnej:
- Adresy i ulice
- Administracja kościelna (Kościoły, Parafie, Dekanaty)
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012) 

 

 
13. OSIEDLA DEMOGRAFIA

Profil ten zawiera stan liczebny ludności w osiedlach:
- Adresy i ulice
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Osiedla – demografia (liczba mieszkańców 2008 - 2017)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012) 

 

 


14. WYBORY

 Profil ten zawiera wyniki głosowania podczas wyborów samorządowych, do sejmu i senatu:
- Wybory -  (Lokale wyborcze, Okręgi wyborcze, Obwody wyborcze)
- Wybory prezydenckie 2015 (Lokale wyborcze, Obwody wyborcze)
- Wybory prezydenckie 2015 – wyniki (I tura, II tura)
- Adresy i ulice
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Parkowanie (Podstrefa A, Podstrefa B)
-- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012) 

  przejdz do mapy 

 

15. MAPA EWIDENCYJNA

 Profil ten zawiera informacje dotyczące ewidencji gruntów i budynków:
- Adresy i ulice
- Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Kontury użytków, Kontury klasyfikacyjne, Obręby, Jednostki ewidencyjne)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)
Hipsometria – cieniowanie, Ortofotomapa 2008,  Ortofotomapa 2012 - ISOK)
- Mapy podkładowe WMS – (Mapa topograficzna – GUGiK WMS) 

przejdz do mapy

 

16. MAPA WŁADANIA

 Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące właścicieli działki:
- Adresy i ulice
- Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Kontury użytków, Kontury klasyfikacyjne, Obręby, Jednostki ewidencyjne)
- Warstwy własnościowe (Struktura użytkowania wieczystego, Struktura własności)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)


  przejdz do mapy

17. MAPA ZAGOSPODAROWANIA

 Profil ten zawiera podstawowe informacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- Adresy i ulice
- Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki,  Obręby, Jednostki ewidencyjne)
- Plany miejscowe (obowiązujące, tereny elementarne)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB)
- Ortofotomapa 2012 - ISOK)

 
  przejdz do mapy

 

 18. MAPA WYSOKOŚCIOWA

 Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące wysokości bydynków i terenu:
- Adresy i ulice
Topografia (Wody, Zieleń)
- Hipsometria (Hipsometria – wektor, NMT – Hipsometria – cieniowanie)
-- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2008,  Ortofotomapa 2012 - ISOK)
- Mapy podkładowe WMS - Mapa topograficzna – GUGiK WMS

 
  przejdz do mapy

18. MAPA AKUSTYCZNA 2008

Mapy akustyczne obszarów zurbanizowanych (miast, dzielnic, osiedli mieszkaniowych) czy też mapy emisji hałasu z terenów przemysłowych stanowią dzisiaj podstawę oceny klimatu akustycznego. Wykonuje się je w celu graficznego wykreślenia rozkładu pola akustycznego na danym obszarze. Mapy takie oblicza się z uwzględnieniem lokalizacji źródeł hałasu i ich parametrów akustycznych. W zależności od rodzaju mapy, źródłami hałasu mogą być: drogi, linie kolejowe i tramwajowe (mapy hałasu komunikacyjnego), lotniska (mapy hałasu lotniczego), maszyny i urządzenia techniczne (mapy hałasu przemysłowego).
 Profil ten zawiera:
- Adresy i ulice
- Budynki - wysokość (Budynki ewidencyjne, Budynki – wysokość)
Topografia (Wody, Zieleń)
- Hipsometria (Hipsometria – wektor, NMT – Hipsometria – cieniowanie)
-- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2008,  Ortofotomapa 2012 - ISOK)
- Mapy podkładowe WMS - Mapa topograficzna – GUGiK WMS

 
  przejdz do mapy

 

 

 

Zawarte w serwisie Geoportalu Szczecin dane oraz wygenerowane z niego wydruki mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu. Mapa ani żadna jej część bez pisemnej zgody nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.

Zapoznaj się z REGULAMINEM GEOPORTALU

Geoportal
e-Ośrodek
Plany Miejscowe
Metadane

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE