Dane przestrzenne

Portal udostępnia szeroki zakres informacji przestrzennych i opisowych, przeznaczonych dla mieszkańców miasta, turystów oraz przedsiębiorców. Na interaktywnych mapach znajdziesz między innymi lokalizację aptek, szkół i urzędów. Możesz również wyświetlić granice działek, budynków czy też znaleźć obiekty turystyczne.

Profile

W geoportalu znajduje się ok. 26 Profili zawierających odpowiednio dobrany zestaw warstw tematycznych. Użytkownik może skorzystać z następujących profili:

1. PODSTAWOWY PLAN SZCZECINA
Zawiera informacje przestrzenne dla mieszkańca miasta Szczecina:
- Adresy i ulice
- Ewidencję Gruntów i Budynków (Obręby, Działki, Budynki)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice)
- Topografie (Wody, Zieleń, Użytkowanie terenu na podstawie EGiB)
- Mapy podkładowe (Ortofotomapa 2008r., Ortofotomapa 2012, Mapa topograficzna – GUGiK WMS)

 

2. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Profil zawiera informacje dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego:
- Adresy i ulice
- Ewidencję Gruntów i Budynków (Obręby, Działki, Budynki)
- Plany miejscowe (obowiązujące, uchwalone nieobowiązujące, wszczęte, tereny elementarne)
- Studium (kierunki  - raster, uwarunkowania - raster)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Mapy podkładowe (Ortofotomapa  2012)

3. KOMUNIKACJA
Profil Komunikacja zawiera informacje dotyczące linii i  autobusowych, tramwajowych oraz kolejowych:
- Adresy i ulice
- Autobusy i tramwaje (przystanki, linie autobusowe dzienne i nocne)
- Koleje (stacje , linie kolejowe)
- Budynki ewidencyjne
- Mosty, kładki, wiadukty
- Strefa płatnego parkowania (podstrefa A, podstrefa B, zakres strefy)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2012) 

 4. URZĘDY
Profil ten zawiera informacje dotyczące położenia urzędów pocztowych, rejonizacji i siedzib urzędów skarbowych oraz lokalizacji sądów rejonowych:
- Adresy i ulice
- Urzedy (Urzędy pocztowe, siedziby urzędów skarbowych, urzędy skarbowe - obszar, sądy rejonowe)
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB
- Ortofotomapa 2012 - ISOK 

 

  5. STRAŻ MIEJSKA W SZCZECINIE
Profil ten zawiera informacje dotyczące siedzib i rejonizacji Straży Miejskiej w Szczecinie oraz strażników miejskich:
- Adresy i ulice
- Straż Miejska  - ( siedziby, rejony, strażnicy)
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012) 
 

 6. SŁUŻBY i STRAŻE
Profil ten zawiera informacje dotyczące siedzib i rejonizacji służb:
- Adresy i ulice
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Straż pożarna (komenda, siedziby, rejony)
- Policja (komisariaty, siedziby, rejony)
- Straż Miejska (siedziby, rejony)
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)

 

 

  7. OŚWIATA PO REFORMIE (obowiązuje od 1.09.2017r.)
Profil ten zawiera dane placówek oświatowych po reformie oświaty:
Placówki oświaty (przedszkola publiczne, szkoły podstawowe, zespoły szkół ogólnokształcacych, licea  ogólnokształcące, zespoły szkół zawodowych, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, placówki specjalne szkolno-wychowawcze, placówki specjalne, szkoły i placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, internaty i bursy szkolne)
- Budynki ewidencyjne - EGiB
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Adresy i ulice
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012) 

 

8. OŚWIATA PRZED REFORMĄ (obowiązuje do 31.08.2017r.)
Profil ten zawiera dane placówek oświatowych przed reformą oświaty:
Placówki oświaty (przedszkola publiczne, szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół ogólnokształcacych, licea  ogólnokształcące, zespoły szkół zawodowych, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, placówki specjalne szkolno-wychowawcze, placówki specjalne, szkoły i placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, internaty i bursy szkolne)
- Budynki ewidencyjne - EGiB
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Adresy i ulice
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)

    
9. KULTURA

Profil ten zawiera informacje dotyczące lokalizacji ośrodków kultury:
- Adresy i ulice
- Kultura (Antykwariaty, Biblioteki, Galerie, Kina, Kluby i Domy Kultury, Muzea, Teatry)
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012) 


10. TURYSTYKA

Profil ten zawiera informacje dotyczące atrakcji turystycznych na terenie miasta:
- Adresy i ulice
- Turystyka (Hotele, Restauracje, Puby, Kantory)
- Sport (Boiska Orliki)
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012) 


11. ZABYTKI

Profil ten zawiera informacje dotyczące zabytków:
- Adresy i ulice
- Ewidencja zabytków
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012) 


12. ADMINISTRACJA KOŚCIELNA

Profil ten zawiera informacje dotyczące administracji kościelnej:
- Adresy i ulice
- Administracja kościelna (Kościoły, Parafie, Dekanaty)
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012) 

 

 
13. OSIEDLA DEMOGRAFIA

Profil ten zawiera stan liczebny ludności w osiedlach:
- Adresy i ulice
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Osiedla – demografia (liczba mieszkańców 2008 - 2017)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012) 

 

 


14. WYBORY

 Profil ten zawiera wyniki głosowania podczas wyborów samorządowych, do sejmu i senatu:
- Wybory -  (Lokale wyborcze, Okręgi wyborcze, Obwody wyborcze)
- Wybory prezydenckie 2015 (Lokale wyborcze, Obwody wyborcze)
- Wybory prezydenckie 2015 – wyniki (I tura, II tura)
- Adresy i ulice
Budynki ewidencyjne - EGiB
- Parkowanie (Podstrefa A, Podstrefa B)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012) 

  przejdz do mapy 

 

15. MAPA EWIDENCYJNA

 Profil ten zawiera informacje dotyczące ewidencji gruntów i budynków:
- Adresy i ulice
- Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Kontury użytków, Kontury klasyfikacyjne, Obręby, Jednostki ewidencyjne)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)
Hipsometria – cieniowanie, Ortofotomapa 2008,  Ortofotomapa 2012 - ISOK)
- Mapy podkładowe WMS – (Mapa topograficzna – GUGiK WMS) 

przejdz do mapy

 

16. MAPA WŁADANIA

 Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące właścicieli działki:
- Adresy i ulice
- Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Kontury użytków, Kontury klasyfikacyjne, Obręby, Jednostki ewidencyjne)
- Warstwy własnościowe (Struktura użytkowania wieczystego, Struktura własności)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)


  przejdz do mapy

17. MAPA ZAGOSPODAROWANIA

 Profil ten zawiera podstawowe informacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- Adresy i ulice
- Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki,  Obręby, Jednostki ewidencyjne)
- Plany miejscowe (obowiązujące, tereny elementarne)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB)
- Ortofotomapa 2012 - ISOK)

 
  przejdz do mapy

 

 18. MAPA WYSOKOŚCIOWA

 Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące wysokości budynków i terenu:
- Adresy i ulice
- Budynki - wysokość
Topografia (Wody, Zieleń)
- Hipsometria (Hipsometria – wektor, NMT – Hipsometria – cieniowanie)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2008,  Ortofotomapa 2012 - ISOK)
- Mapy podkładowe WMS - Mapa topograficzna – GUGiK WMS

 
  przejdz do mapy

19. MAPA AKUSTYCZNA 2008

Mapy akustyczne obszarów zurbanizowanych (miast, dzielnic, osiedli mieszkaniowych) czy też mapy emisji hałasu z terenów przemysłowych stanowią dzisiaj podstawę oceny klimatu akustycznego. Wykonuje się je w celu graficznego wykreślenia rozkładu pola akustycznego na danym obszarze. Mapy takie oblicza się z uwzględnieniem lokalizacji źródeł hałasu i ich parametrów akustycznych. W zależności od rodzaju mapy, źródłami hałasu mogą być: drogi, linie kolejowe i tramwajowe (mapy hałasu komunikacyjnego), lotniska (mapy hałasu lotniczego), maszyny i urządzenia techniczne (mapy hałasu przemysłowego).
 Profil ten zawiera:
- Adresy i ulice
- Budynki - wysokość (Budynki ewidencyjne, Budynki – wysokość)
- Mapa akustyczna referencja (Budynki, Ulice, Sieć kolejowa, Przemysł)
Emisja hałasu (Emisja hałasu drogowego, Emisja hałasu przemysłowego)
- Hałas drogowy (dzienny, nocny)
- Hałas kolejowy (dzienny, nocny)
- Hałas przemysłowy (dzienny, nocny)
Przekroczenia:
- Wielkość  przekroczeń od hałasu drogowego w porze dziennej
- Wielkość  przekroczeń od hałasu drogowego w porze nocnej
- Wielkość  przekroczeń od hałasu kolejowego w porze dziennej
- Wielkość  przekroczeń od hałasu kolejowego w porze nocnej
- Wielkość  przekroczeń od hałasu przemysłowego w porze dziennej
- Wielkość  przekroczeń od hałasu przemysłowego w porze nocnej
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2008,  Ortofotomapa 2012 - ISOK)
- Hipsometria – cieniowanie, Ortofotomapa 2008,  Ortofotomapa 2012 - ISOK)
- Mapy podkładowe WMS - Mapa topograficzna – GUGiK WMS

  przejdz do mapy

20. MAPA AKUSTYCZNA 2014

Opracowana mapa akustyczna miasta Szczecina zawiera wiele warstw informacyjnych, m.in. Numeryczny Model Terenu (NMT), Trójwymiarowy Model Budynków (TMB), sieć dróg i ulic, trasy kolejowe i tramwajowe, dane wejściowe do obliczeń akustycznych (w szczególności dane o strukturze ilościowej i jakościowej ruchu samochodowego, kolejowego, tramwajowego, dane o przemysłowych źródłach hałasu) oraz wyniki obliczeń akustycznych, przede wszystkim, w postaci przestrzennego rozkładu hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego, przemysłowego na terenie miasta, prezentowanego w postaci tematycznych map akustycznych.
 Profil ten zawiera:
- Adresy i ulice
- Budynki - wysokość (Budynki ewidencyjne, Budynki – wysokość)
Imisja hałasu (Imisja hałasu komunikacyjnego – drogowego – wskaźnik LDWN, Imisja hałasu komunikacyjnego – drogowego – wskaźnik LN, Imisja hałasu komunikacyjnego – kolejowego – wskaźnik LDWN, , Imisja hałasu komunikacyjnego – kolejowego – wskaźnik LN, Imisja hałasu przemysłowego – wskaźnik LDWN, Imisja hałasu przemysłowego – wskaźnik LN, Imisja hałasu komunikacyjnego – tramwajowego – wskaźnik LDWN, Imisja hałasu komunikacyjnego – tramwajowego – wskaźnik LN)

- Przekroczenia (Wielkość przekroczeń hałasu drogowego – wskaźnik LDWN, Wielkość przekroczeń hałasu drogowego – wskaźnik LN, Wielkość przekroczeń hałasu kolejowego – wskaźnik LDWN, Wielkość przekroczeń hałasu kolejowego – wskaźnik LN, Wielkość przekroczeń hałasu przemysłowego – wskaźnik LDWN, Wielkość przekroczeń hałasu przemysłowego – wskaźnik LN, Wielkość przekroczeń hałasu tramwajowego – wskaźnik LDWN, Wielkość przekroczeń hałasu tramwajowego – wskaźnik LN

- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2008,  Ortofotomapa 2012 - ISOK)
- Hipsometria – cieniowanie, Ortofotomapa 2008,  Ortofotomapa 2012 - ISOK)
- Mapy podkładowe WMS - Mapa topograficzna – GUGiK WMS

 

  przejdz do mapy

 

21. CMENTARZE

 Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące lokalizacji cmentarzy na terenie miasta wraz ze szczegółowym opisem Cmentarza Centralnego:
- Adresy i ulice
Cmentarze w Szczecinie
- Cmentarz Centralny – obiekty punktowe:
* Drzewa – cmentarz
* Drzewa pamięci
* Krany – cmentarz
* Nagrobki
* Pomniki-cmentarz
* Roślinność-cmentarz
* Śmietniki-cmentarz
* Wiatrak-cmentarz
- Cmentarz Centralny – obiekty liniowe:
* Aleje-nazwa
* Alejki – krawędzie
* Aleje główne – krawędzie
* Rzeźba terenu - cmentarz
* Trasa spacerowa 2,1 km
* Trasa spacerowa 4,3 km
* Wodociągi – cmentarz
* Żywopłoty – cmentarz
* Budynki ewidencyjne - EGiB
- Cmentarz Centralny – obiekty powierzchniowe:  
* Alejki 
* Regiony – krawędzie
* Basen
* Cieki – cmentarz
* Groby
* Kwatery
* Krzyże
* Ogrodzenia – cmentarz
* Schody – cmentarz
* Wejścia – cmentarz
* Ogrodzenia - cmentarz 
Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2012 - ISOK)
 

  przejdz do mapy

22. PLANY HISTORYCZNE

Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące wysokości bydynków i terenu:
- Adresy i ulice
XVIIIw. – mapy historyczne (1721r.)
- XIXw. – mapy historyczne (1808r., 1873r.)
- XXw. do kwietnia 1945r. – mapy historyczne (1907r., 1919r., 1934r., 1939r.)
- XXw. od maja 1945r. – mapy historyczne (1945., 1965r., 1967r., 1967r. – Szczecin Prawobrzeże, 1969r., 1969r. – Szczecin Prawobrzeże)
Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB)
- Ortofotomapa 2012 - ISOK)

 

  przejdz do mapy

23. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 

 

Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące województwa zachodniopomorskiego:
- Granice administracyjne – (Gminy , Powiaty, Województwa)
Miejscowości zachodniopomorskie
- Komunikacja (Drogi, Kolej)
Toporafia (Tereny zabudowane, Wody, Lasy)
Mapy podkładowe (Mapa topograficzna – GUGiK WMS, Ortofotomapa – GUGiK WMS)

  przejdz do mapy

24. BAZA OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

Profil ten zawiera lokalizację obiektów sportowych na terenie miasta:
- Adresy i ulice
Autobusy (przystanki, linie)
- Lokalizacja (punkty adresowe, ulice, budynki ewidencyjne – EGiB, działki – EGiB)
- Baza obiektów sportowych (pływalnie, boiska sportowe, hale sportowe, korty tenisowe, lodowiska, obiekty szkolne, orliki, przystanie)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2012 - ISOK)

  przejdz do mapy

25. PROJEKT UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ

Geoportal umożliwia ustalenie warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń dla danego miejsca, bez potrzeby przeglądania uchwały w wielostronicowej wersji papierowej . 
Profil ten zawiera l:
Adresy i ulice (Punkty dresowe, Ulice, Ulice kategoria)
- Projekt uchwały krajobrazowej
- Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Kontury użytków, Kontury klasyfikacyjne, Obręby, Jednostki ewidencyjne)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, NMT – Hipsometria – cieniowanie, Ortofotomapa 2008,  Ortofotomapa 2012 - ISOK)

  przejdz do mapy

26. MAPA OSUWISK

Opracowanie „Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na obszarze gminy Miasto Szczecin” wykonano na zlecenie Gminy Miasto Szczecin w celu rozpoznania i udokumentowania miejsc, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi (np. powstały osuwiska) oraz tereny zagrożone takimi ruchami. 

Profil ten zawiera lokalizację osuwisk na terenie miasta:
- Adresy i ulice
Osuwiska – Ruchy masowe (Osuwiska, Teren zagrożony ruchami masowymi)
- Mapy topograficzne  - Osuwiska  - Ruchy masowe (Sekcje – układ 1992, rastry: N-33-89-D-b-2, N-33-90-A-c-4,N-33-90-C-a-1,N-33-90-C-a-2,N-33-90-C-a-3,N-33-90-C-c-1,N-33-90-C-c-2,N-33-90-C-c-3,N-33-90-C-c-4,N-33-90-C-d-1,N-33-90-C-d-3,N-33-90-C-d-4, N-33-90-D-c-3)
- Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Kontury użytków, Kontury klasyfikacyjne, Obręby)
- Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
- Topografia (Wody, Zieleń)
- Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, NMT – Hipsometria – cieniowanie, Ortofotomapa 2008,  Ortofotomapa 2012 - ISOK)
- Mapy podkładowe WMS – (Mapa topograficzna – GUGiK WMS)

  przejdz do mapy

 

 

 

Zawarte w serwisie Geoportalu Szczecin dane oraz wygenerowane z niego wydruki mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu. Mapa ani żadna jej część bez pisemnej zgody nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.

Zapoznaj się z REGULAMINEM GEOPORTALU

Geoportal
e-Ośrodek
Plany Miejscowe
Metadane

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE