Wnioski do planu - informacja ogólna

 

Wersja testowa – złożone wnioski nie będą uwzględniane w procedurze planistycznej.


Co to jest wniosek do planu?
Wniosek do planu to dokument składany w wyznaczonym terminie na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Formularz wniosku nie jest drukiem obowiązkowym, wniosek do planu można złożyć również w innej formie, czasami dla przedstawienia sprawy istotne są załączniki graficzne lub inne dokumenty, które dołączone do wniosku obrazują zamiar i oczekiwania wnioskodawcy.
Składanie i postępowanie z wnioskami reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a nie ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Urząd nie odpowiada na złożone wnioski, są one rozpatrywane w procedurze stanowienia prawa miejscowego.

Kto może złożyć wniosek do planu?
Każdemu uczestnikowi procesu/postępowania w sprawie opracowania projektu planu miejscowego (obywatel, przedsiębiorca, organizacja itp.) przysługuje prawo składania wniosków do planu, zgodnie z zasadą partycypacji społecznej w procedurze stanowienia prawa miejscowego.

W jakim terminie mogę składać wniosek do planu miejscowego, do sporządzenia którego Rada Miasta przystąpiła w odrębnej uchwale?
Wnioski mogą być składane do opracowywanego projektu planu, ustawodawca określa jednak okres, w którym mogą być one składane. Jest to okres trzech tygodni od daty ogłoszenia o tym fakcie. Reguluje tę procedurę Art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czytamy w nim, iż Prezydent „…ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia…”. Wnioski, które wpłyną w tym okresie, wnioski w terminie składania wniosków, są obligatoryjnie rozpatrywane przez Prezydenta decydującego o ich przyjęciu bądź odrzuceniu.
Wnioski składane po tym okresie lub przed tym okresem mają inny status, są to wnioski złożone poza terminem ustawowym, które są archiwizowane i pozostawione bez rozpatrzenia.

Czy mogę złożyć wniosek o zmianę obowiązującego planu miejscowego?
Tak. Udostępniamy taką możliwość. Jest to informacja dla Prezydenta i Rady Miasta o potrzebie przystąpienia do zmiany obowiązującego prawa miejscowego oraz narzędzie monitorowania funkcjonowania prawa miejscowego. Rada Miasta może przystąpić do zmiany planu miejscowego z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta. Rada Miasta może również nie podjąć inicjatywy uchwałodawczej, gdyż jest to wyłączna prerogatywa/uprawnienie Rady Miasta, nawet w sytuacji wpłynięcia odpowiedniego wniosku od Prezydenta.

Czy mogę złożyć wniosek o sporządzenie planu miejscowego?
Tak. Udostępniamy taką możliwość. Jest to informacja dla Prezydenta i Rady Miasta o potrzebie przystąpienia do uchwalenia prawa miejscowego na wskazanym obszarze. Jest to również narzędzie monitorowania potrzeb społecznych i gospodarczych, łagodzenia poprzez stanowienie prawa miejscowego konfliktów przestrzennych lub działanie w interesie publicznym. Rada Miasta może przystąpić do zmiany planu miejscowego z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta. Rada Miasta może również nie podjąć inicjatywy uchwałodawczej, gdyż jest to wyłączna prerogatywa/uprawnienie Rady Miasta, nawet w sytuacji wpłynięcia odpowiedniego wniosku od Prezydenta.

Jak składać wniosek do planu?
Należy wypełnić odpowiedni formularz udostępniony w systemie informacji przestrzennej z tej strony albo poprzez wskazanie punktu na mapie "Planowanie przestrzenne", którego ma dotyczyć wniosek i po wyświetleniu okna „informacje o obiekcie” wybranie opcji: złóż wniosek. Aktywny link przekieruje Państwa do odpowiedniego formularza.

Informacje wymagane we wniosku do planu
W celu zapewnienia sobie możliwości prawidłowej oceny istoty wniosku i intencji wnioskodawcy przez sporządzających projekt planu miejscowego urbanistów należy podać:
Imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail
Kluczowe jest prawidłowe wskazanie miejsca (numeru działki, adresu itp.), którego dotyczy wniosek, w tym oznaczenie planu (o ile Rada Miasta przystąpiła do sporządzenia planu albo plan miejscowy obowiązuje na działce, której dotyczy wniosek).
Treść wniosku musi być możliwie najprostsza i zrozumiała. Należy opisać bardzo jasno jakie jest oczekiwanie wnioskodawcy, te oczekiwania muszą jednak dotyczyć zagadnień związanych z: zagospodarowaniem działki, jej przeznaczeniem na jakie cele, rodzajem prowadzonej działalności usługowej, produkcyjnej lub innej. Ważne są także oczekiwane przez Wnioskodawcę parametry zabudowy terenu jak np.: wysokość obiektów, liczba kondygnacji, powierzchnia zabudowy, i inne oczekiwania jak: lokalizacja reklam, zabudowa tymczasowa, kształt i kolorystyka dachów, kolorystyka i rodzaj elewacji i in.

Jakich treści nie zamieszczamy we wniosku do planu?
Składanie wniosków do planu jest jednym z elementów określonej przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym procedury stanowienia prawa miejscowego. Jest to procedura administracyjna.
Generowanie z wykorzystaniem udostępnionego formularza wniosków zawierających treści obraźliwe lub naruszające normy społeczne może być ścigane prawem. Działający w tle mechanizm kontrolny rejestruje dane Wnioskodawcy, administrator systemu posiada uprawnienie usunięcia takich wniosków, a nawet niezwłocznego podjęcia dopuszczonych prawem działań przeciwko osobom naruszającym obowiązujące normy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dane zamieszczone we wnioskach są rejestrowane na serwerze Urzędu Miasta Szczecin i mogą być wykorzystane tylko i wyłączne w związku z celem, dla którego realizacji zostały przez Wnioskodawcę udostępnione. W szczególności jest to określona w przepisach procedura stanowienia prawa miejscowego oraz inne postępowania z tą procedura powiązane.


Aby uruchomić mapę w profilu dedykowanym planom miejscowym skorzystaj z linku "Planowanie przestrzenne" lub skorzystaj z głównego odnośnika Geoportal i przejdź do właściwego układu tematycznego.

Geoportal
e-Ośrodek
Plany Miejscowe
Metadane

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE